תפילה לפתוח שערי שמיים בחג השבועות

סגולה לחג השבועות

יהודי אשר בחג השבועות יעמוד לפני בורא עולם ויאמר לו כך :

"ריבונו של עולם, רצוני לקבל עלי עול תורה, אך סוף סוף הנני מוגבל עקב היצר הרע הגדול הנמצא בתוכי. מבקש אני ממך, אפוא, שתרוממני למדריגת מתמיד אמיתי, שקוע באמת בלימוד התורה וקיום מצוותיה, ושכל הבלי העולם הזה לא יעניינו אותי כלל. דבר זה אני מבקש ממך מתוך עונג ורצון"

מובטח לו, כי ביום זה יפתחו בפניו שערי שמיים ויושפע עליו שפע של סייעתא דשמייא, וכמו שהובא בשם האריז"ל כי כל חיי האדם תלויים בלילה הזה (שיחות הרב פינקוס זצ"ל).

סגולה גדולה להצלחת זרעו – ירבה לבקש בכל יום ובכל עת ושעת רצון:

"אנחנו וכל זרענו וזרע ישראל עד עולם צדיקים חסידים וקדושים [ע"פ הרש"ש] ישרים וכשרים [ע"פ הבעל שם טוב] תלמידי חכמים שלמים במידות ודעות, ביישנים רחמנים וגומלי חסדים זהירים וזריזים במצוות [ע"פ הפלא יועץ] שנזכה לבחירות טובות וסייעתא דשמייא להצלחה ברוחניות (הרב דסלר) שהשם יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, ושנשמור חוקיו ומצוותיו בעולם הזה למען השכינה הקדושה.

כתיבת תגובה