תפילה לפני סקס | תפילה לפני קיום יחסי אישות

תפילה לפני סקס | האם יש דבר כזה - תפילה לפני קיום יחסי אישות בין בעל לאישתו?

תפילה לפני סקס | או בשם יותר מעודן ונקי – תפילה לפני קיום יחסי אישות ותשמיש המיטה:

מתכננים ערב זוגי לחיזוק הקשר או רגעים של רומנטיקה מלאי תשוקה ואהבה ?  הדליקו את הנרות, שימו מוזיקה לרקע מושלם ותתחילו בתפילה לאלוהים, שהקשר בניכם יבנה וישמר לאורך ימים ויצא ממנו פירות טובים ומבורכים…

תפילה לפני סקס:

תפילה זאת מיוחדת לבני זוג שתפקידו להביא ברכה בחיים הזוגיות של זוגות נשואים. המטרה העיקרית של התפילה לפני סקס היא לטהר את כוונותיהם של בני הזוג ולהפוך אותם לבלתי אנוכיים. להשכיח את הטרדות של היום יום להתנתק מהמציאות ולהתחבר מעבר לתאווה אל הנשמה המושלמת והמתאחדת בין בני הזוג.

"לא תהו בראה לשבת יצרה, מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מה' "

מהשם אישה לאיש, על כן ריבונו של עולם חמול נא עלינו ועזרנו שיהיה זיווגנו בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ותעזור לכל עמך בית ישראל ולכל יוצאי חלצינו לכל מי שצריך/ה למצוא זווגו, שתזמין לו/ה זווגו/ה ההגון לו/ה מן השמים. ולא יתחלפו הזיווגים, חס ושלום, בעוונותינו. רק תעזור לכל בני עמך ישראל שכל אחד ימצא מהרה זווגו הראוי לו מן השמים באמת כפי שורשי הנשמות:

ותעזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לשבר תאות המשגל לגמרי באמת. ותזכנו להתקדש בקדושת הברית בקדושה גדולה כראוי לישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת באהבה. ותהיה עמנו תמיד, ותושיענו ותעזרנו שנזכה לקדש עצמנו במותר לנו. ונזכה לשבר נפש המתאוה שבקרבנו, שהוא תאות הבהמיות, להיות גס ורק לחשוב על עצמי לקבל תענוגות ולא לתת ולהתחשב ב בן/בת הזוג.

ויהיה זווגינו בקדושה גדולה בלי שום תאות הגוף כלל, רק חיבור הנשמות. ונזכה לעלות בכל פעם מקדושה לקדושה עליונה, עד שנזכה להכלל בקדושתך העליונה כרצונך הטוב באמת ולהוליד מזיווגינו נשמות קדושות בעולם. ונזכה לשבר כל תאות הבהמיות, הן תאות המשגל, הן תאות אכילה, הן כל התאות, כולם נזכה לשברם ולבטלם לגמרי מעלינו ומעל גבולנו. ותמשיך עלינו קדושה וטהרה ממקור כל הקדושות. ונזכה להתקדש בקדושתך העליונה תמיד, ונשוב אליך באמת. ונזכה לסור מרע לגמרי ולעשות רצונך הטוב תמיד.

אמרתם את התפילה לפני קיום יחסי אישות עכשיו תתפללו על שתזכו לבנות בית נאמן בישראל וגם על אלו שעדיין לא זכו !

תפילה לזיווג הגון ושמירת הקשר

ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותזמין זיווגינו ההגון לנו מן השמיים, ולא יתחלפו זווגינו חלילה בעוונותינו, רק נזכה לחיות ביחד ולהקים בית נאמן בישראל, באהבה והבנה לענג ושלמח אחד את השני הן בגוף ונפש, לראות איך לעשות טוב לבן / בת הזוג הן בשעת הזיווג הן בחיי היומיום. ונזכה לשידוכים טובים והגונים באמת כרצונך הטוב, כמו שכתוב: "ומיהוה אשה משכלת" משכלת (לשון חכמה) ולא משכלת (לשון כשל ומכשלה):

אל ברוך גדול דעה, זכנו ברחמיך הרבים וגלה לנו בחסדיך העצומים את הצדיק האמת שהוא בעל דעת גדול. זכנו למצוא אותו ולהתקרב אליו באמת, ולשמע תורה מפיו הקדוש, לקבל ממנו שכל ודעת תורה איך לשמור על הזיווג שלנו וישכון שלום בינינו בדעת ובחכמה יבנה בית ולא נפרד ככתוב ודבק באישתו והיו לבשר אחד, ונפרה ונרבה בשמח ובנחת יהודי. ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זווגם (ובפרט על פלוני בן פלוני), ועזור להם והושיעה להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו האמתי ההגון לו מן השמים חיש קל מהרה, בלי שום עיכוב ובלי שום צער וייסורים כלל.

כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זווגו האמתי, כי כל הזיווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד, אשר קשה לזוגן כקריעת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזוגם כי אם על ידי הדעת האמתי המשדך כל השידוכים. על כן צריכים לשמע תורה מפי הבר דעת האמתי שהוא מחדש חידושים נפלאים בתורה, ומחבר ומייחד אתון רברבין ואתון זעירין, ומקשר ומשדך דברי תורה ממקום למקום, אשר על ידו נגמרים כל השידוכים שבעולם. בסוד "כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה יבקשו מפיהו" ראשי תיבות שידו"ך, אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאתנו ולא נדע איך למצא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמע תורה מפיו, ועתה מאין יבא עזרנו, על כן עינינו תלויות אליך לבד מלא רחמים יושב ומזוג זווגים, שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זווגם (ובפרט וכו'), ותשלח לכל אחד מהרה זווגו ההגון לו מן השמים באמת, ותהיה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקים בו ובכל הצריכים למצוא זיווגם".

קדושת תשמיש המיטה (בלשון נקיה של חכמים).

חז"ל ראו ברכה בקשר בין יחסים תקינים בין בני זוג וסברו כי הם עשויים לגרום למהות רוחנית גבוהה עד כדי ששכינה שתשרה בין בני הזוג. במילים אחרות, ביהדות, קיום יחסי אישות באופן הנכון מביא את בני הזוג לפסגת הקדושה ואף להשראת שכינה ביניהם. היעב"ץ מבטא את תשמיש המיטה – זמן ההתאחדות בין בני הזוג כזמן קדוש ביותר וזה לשונו :

זהו זמן שאין ערוך אליו בכל מעשה בשר ודם, כשיופעל בכוונה טהורה ומחשבה זכה ונקייה… ונראה כי מרוב גודל פרי חשיבות זה הפועל… הוצרך לצניעות ביותר כדי שלא תשלוט בו עין הרע... ומחמת זה יש לנהוג צניעות קדושה בהסתרה יתירה במעשה היקר והנורא והעצום הלזה !

מרגישים שהחשק יורד והאהבה כבר לא מה שהייתה? תאמרו את התפילה הבאה להחזיר את האהבה

כתיבת תגובה