1 תפילה לפורים | 2 ברכות לפורים | 3 ברכה למשלוחי מנות

ברכות לפורים שמח עם תפילה לפורים ליום השמח והנפלא.

ברכות לפורים / ברכה למשלוח מנות

לא בכל יום ישנן הזדמנויות,
כמו לתת לך משלוח מנות,
להביע את מה שיש בליבי,
את מה שאני חב לך אהובי,
להודות על חברות מדהימה,
על השתתפות, הכלה, הבנה,
על כל רגע של כיף במחיצתך,
על שיחות שיכולות להיות רק איתך,
אז הפעם תיקח בלי להתווכח,
ושיהיה לך פורים שמח-שמח…!
☺ ☺ ☺

ברכות לפורים

ישנו חודש מיוחד במהלך השנה,
אלינו הוא מגיע כמו מתנה.
משנכנס אדר מרבים בשמחה,
גם אם זה קשה ומלא טירחה.
פורים הגיע זה הזמן לצחוק,
גם אם זה לא קל ולא נראה מרחוק,
יום בו משלוח מנות אנו נשלח, לחברים בלב שלם נסלח.
נרקוד, נצחק ונשתולל,
בלי להתבלבל נתלה את המן שאת עם ישראל קילל,
ונהלל את מרדכי הצדיק שעלינו תמיד מתפלל.
ולכם חברי היקרים, אני מאחל – שפע ברכות ושמחות – יחד עם כל ישראל,

"יהי רצון ששמחת פורים תלווה אותנו בכל פינה – כל ימות השנה !"

ליצן, דף מכתבים
ברכות לפורים

תפילה לפורים

בקשות מתוך הספר לשון חכמים לפורים סימן ל"ז ול"ח,
למרן ג"ע ותפארתנו רבנו יוסף חיים זי"ע

סימן ל"ז – בקשה קודם מקרא מגלה

בפורים קודם מקרא מגלה בלילה וביום יאמר בקשה זו:

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, ליחדא שם אות יו"ד ק"י בוא"ו ק"י ביחודא שלים (י'ה'ו'ה') בשם כל ישראל הנה אנחנו באים לקים מצוֹת עשה מדברי קבלה לקרוֹת בארבעה עשר לחדש אדר את המגילה אשר היא סוֹד הארת מלכות דאבא המתגלית ויוצאה ביום הזה ואשר הוא מספר ג' שמות י'ה'ו'ה' – י'ה'ו'ה' – י'ה'ו'ה' שהם סוד ג' מוחין דחכ'מה בי'נה דע'ת. דנצ'ח הו'ד יסו'ד דאבא המתגלים במלכות ביוֹם הזה. כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנוו לתקן את שֹרש מצוה זו במקום עליון ויעלה לפניך כאלו כיונו בכל הכונות הראויות לכוין במצוה זו.

ויהי רצוֹן מלפניך יי אלֹהינו ואלהי אבותינו שעל ידי מצות קריאת המגלה היום הזה שהוא יום י"ד לחדש אדר תמשיך בגלוי הארת מלכות דאבא שהיא עטרת היסֹוד ברחל עקרת הבית ותתקים בה כֹל היוֹם כֺלוֹ ויתגלו כֹל האורות הראויות להתגלות היום הזה, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך י"י צורי וגואלי.

ויהי נֹעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה
ידינו כוננהו. ויהי נֹעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

סימן ל"ח בקשה לאחר קריאת המגילה

ביום פורים אחר מקרא מגלה ומתנות לאביונים ומשלוח מנות יאמר בתוך הסעודה קודם שישתכר בקשה זו.

תפילה לפורים חלק ב

יהי רצוֹן מלפניך יי אלֹהינו ואלהי אבוֹתינו שתעשה למען רחמיך וחסדיך ולמען הארת עטרת היסוֹד דאבא שהוא בחינת המלכות ד אבא המתגלית ביום הזה, ולמען זכות מרדכי הצדיק אשר שֹרש נשמתֹו היא מן ההארה הזֹאת, וככתוב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדוֹלה ותכריך בוץ וארגמן, ולמען מצות מקרא מגלה ביוֹם הזה אשר היא נקראת אגרת ונקראת ספר ולמען מצות מתנוֹת לאביוֹנים ומצות משלוח מנות איש לרעהו ומצות הסעודה ביום הזה תחוס ותחמול ותרחם עלינו ועל כל ישראל אחינו ותאיר לנו בפנים מאירות באור פני מלך חיים ותחיינו חיים ארוכים טובים ומתוקנים, ותמלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך ותפרֹש עלינו סוכת שלומך ותקננו מלכנו בעצה טוֹבה מלפניך. שים שלוֹם טוֹבה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך. וברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך.

אל מלא רחמים גלוי וידוע לפניך כל מחסורינו וכל צרכנו. הנה העת אשר יאתה להושיע ולחונן ולרחם אותנו ברוב רחמיך וברוב חסדיך כי חנון אתה ודרכך לעשות חסד חנם ועושה צדקות עם כל בשר ורוח, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך.

יהיו לרצוֹן אמרי פי והגיון לבי לפניך י"י צורי וגאלי. ויהי נֹעם אדֹני אלֹהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוֹננהו. ויהי נֹעם אדֹני אלֹהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

מומלץ עוד ברכות לפורים למשלוחי מנות

מאתר הברכות של ישראל – לקט ברכות לפורים

עוד מומלץ לומר תפילה לפורים מהבן איש חי.

 

מתנות לאביונים כבר נתתם ?

בואו לשמח עניים ואביונים במצווה מהודרת של פורים !

מתנות לאביונים

 

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל