תפילה למציאת אבידה | תשקיע 2 דקות בתפילה במקום לחפש שעות

תפילה למציאת אבידה באה כדי לחסוך לכם זמן ועוגמת נפש על כן כדאי להשקיע בסגולה של אמר רבי בנימין עם התפילה למציאת אבידה שהיא סגולה שפועלת למציאת אבידות:
היא סגולה בדוקה ומנוסה למציאת כל אבידה בין שהיא בגשמיות ובין אבידות רוחניות כגון זיווגו של האדם ועוד…

יש לומר את התפילה "אמר רבי בנימין"
ורצוי להוסיף בקשות למציאת האבידה שאיבדתם,
במילים ובשפה שלכם,
בין אם האבידה היא גשמית בין אם היא רוחנית,
אם האבידה היא באמת חשובה לכם?
אז תשכנעו את השם יתברך שכדאי לו לעזור לכם למצוא אותה,
בזה מובטח לכם שהיא תמצא!

אמר רבי בנימין – תפילה למציאת אבידה:

מקור הסגולה וגם התפילה למציאת אבידה (אמר רבי בנימין כנ"ל) היא על פי מדרש רבה בראשית נ"ג, י"ט.

יש לומר 3 פעמים:

"אמר רבי בנימין

הכל בחזקת סומין

עד שהקדוש ברוך הוא

מאיר את עיניהם,

מן הכא:

ויפקח אלוקים את עיניה,

ותלך ותמלא החמת".

מומלץ גם להדליק נר ולתת צדקה, ויאמר כך:

"אלקא דמאיר ענני

אלקא דמאיר ענני

אלקא דמאיר ענני"

תפילה למציאת אבידה

מתוך ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

למציאת אבדת נפשו וזיווגו ההגון והשלם משורש נשמתו וגם אם איבד/ה את בן/בת זוגו, או גם טוב לאדם שאיבד פרנסתו ועסקיו.

כי עיקר מציאת זיווגו היא ע"י תיקון פגם ושמירת הברית קודש, אפשר לומר אותה כל השנה, אבל טוב ממולץ לאמרה בימי אלול !!

חובה עלינו על כל אחד ואחד, לחתור ולבקש ולחפש אחר אבדותינו הרבות והעצומות מאד בלי שעור וערך, אשר אבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, על ידי תאותינו הרעות. אולי נזכה לעורר רחמים גדולים אצל בעל הרחמים המרחם על כל האובדים והנדחים, הגוזר בתורתו להשיב אבדות.

אולי יש תקוה למצוא איזה אבדה מאבדות נפשנו הרבים, אולי נזכה למצוא מקצתם או כולם. ואף על פי שאני בעצמי החייב מכל הצדדים, כי אבדתי לדעת מה שאבדתי, ובעונותי הרבים מחמת תאותי הרעות, הייתי כמו שוטה המאבד מה שנותנין לו, אף על פי כן אולי אזכה ברחמיך השם יתברך להתחיל לחפש ולבקש אחריהם באופן שתמחל לי ואזכה לפחות להתחיל לתור אחריהם באופן שלא אאבד עוד מקדושת נשמתי ויישוב דעתי ופרנסת נפשי…

ותרם עלי ותפתח ידך, ותהיה ימינך פשוטה לקבל שבים, עד אשר נזכה להמשיך ולתקן כל התיקונים הנמשכין על ידי הייחודים והכונות של אלול, באופן שנזכה מהרה לתקון הברית בשלמות. וברחמיך הרבים תצוה למלאכיך הקדושים האוחזים בידם שופרות הממנים לבקש ולחפש ולחפור ולחתור אחר אבדות, שישתדלו בתקון נפשי, ויבקשו ויחפרו אחר כל האבדות שאבדנו בעוניינו מעודנו עד היום הזה, על ידי תאותינו הרעות, ובפרט על ידי פגם הברית. את כל מה שאבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, הכל יחפרו ויחפשו וימצאו כולם מהרה,

ועתה הנה באתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתחמל ותחוס על נפשי האומללה מאד, ותורני ותודיעני עצה ותחבולה מה לעשות עכשיו בעת הזאת אשר נשארנו כתרן בראש ההר. כי הצדיקי אמת נסתלקו בעוונותינו הרבים, "הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק". והרי כל האבידות אצל הצדיק, שאצלו כל העיצות האמיתיות להתקרב אליך.

ולהתקרב אליך איני יכול מחמת עוונותי המרבים, ודרכי התשובה נעלמו ממני, ואיני יודע עצה ותחבולה איך לבקש דעת ושכל וכח וגבורה, להתגבר על יצרי הרע, להכניעו ולשברו לכופו להשתעבד לך, להטות לבבי אליך באמת, כי תעיתי מאד מאד מקדשתך האמתיות. "תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי".

ענני יהוה ענני. עזרני עזרני. חנני חנני. הושיעני הושיעני. תן לי חנינה ולא אובד. זכני ועזרני לשוב אליך באמת בתשובה שלמה, ועשה את אשר בחקיך אלך ואת משפטיך אשמר. וזכני למשפט דקדשה באמת, שאזכה לישב דעתי בכל יום תמיד ואשפט את עצמי היטב. ואדון בעצמי את כל העסקים והענינים והמעשים אשר אני עושה, אם כך ראוי לי לעשות, לבלות ימי בעולם חולף..,

ריבונו של עולם תן לי חיים נצחיים, חיים טובים, חיים ארוכים, חיים שיש בהם יראת שמים, חיים שנזכה על ידם בכל עת ובכל רגע להשגת התכלית האחרון האמתי אשר בשביל זה בראת כל העולמות כלם, ובשביל זה באנו מעולם העליון, מרום המעלות לעולם השפל הזה. חוס וחמל עלי ותן לי תקוה ולא אובד, וחזקני ואמצני שאזכה מעתה לרחם עלי להתרחק ולסור מרע לגמרי. ולא אעשה עוד שום דבר שאין בו השגת התכלית האחרון האמתי – חמול על מעשה ידיך, וזכני לשוב אליך.

"נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד. "תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי",

"אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי". להיכן אנוס לעזרה, אל מי מקדושים אפנה, "ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה. זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל. חסדי יהוה כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו".

על כן באתי לפניך בעל הרחמים, מזכיר נשכחות, שתרחם עלי מעתה, ותזכני לזכר מעתה את כל דברי אמת שאשמע מפי הצדיקים אמתיים, או מה שאלמוד בספריהם הקדושים, ותזכירני ברחמיך כל מה ששמעתי כבר ושכחתי. הכל תזכירני ברחמיך, ולא אשכח עוד דבר ממשנתי,
"פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני, שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג".רבונו של עולם מה אומר מה אדבר, "הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך יהוה, אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד, הצילני מרודפי כי אמצו ממני".

רבונו של עולם יודע תעלומות עצם האמת וחפץ באמת. קרוב לקוראיו באמת. אתה לבד יודע את כל המעשה אשר נעשה בעולם הזה עם כל אחד ואחד.., אוי אוי ואבוי, אוי לנו מה שאבדנו בעוונותינו, חבל על דאבדין ולא משתכחין, חזרתי על כל הצדדים וישועה רחקה ממני, ומה אומר ועוונותי עשו לי מה שעשו. "לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעוניי", כי חסדך גדול עלינו והצלת נפשנו משאול תחתיה, כי האף אמנם זה הגלות האחרון הכביד, כי נפלנו וירדנו למקום שירדנו,

על כן עזרנו וחוננו – למצוא עצה ותחבולה איך להתגבר על יצרי ולצאת ממה שאני צריך לצאת כדי שלא אאבד שוב ושוב עוד ועוד אבידות, "ואתה יהוה עד מתי, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עלי, הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות". תן לי תקוה ולא אובד, עזרני והושיעני מלא רחמים בכל מיני ישועות הידועות לך, באפן שאזכה מעתה להוציא את עצמי מהבלי העולם הזה, ולשוב אליך באמת!!!

 

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה