תפילה למדורה של ל"ג בעומר

הריני מקשר את עצמי בתפילה למדורה הזאת לכל הצדיקים האמיתיים ובפרט לרבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ובזכותו תתקבלנה תפילותינו בחן וברחמים, אמן.

תפילה למדורה

מלוקט ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר ירושלים – מתוך הליקוטי תפילות לרבי נחמן מברסלב

ריבונו של עולם אתה ידעת את אור להביות לבבי שהוא עד אין סוף. כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתי אליך, וגעגועי וחפצי וכספי חזק ואמיץ אליך בלי שעור וערך. עד אשר לפי עצם אור להביות הלב עד אין סוף ותכלית לא היה אפשר לעשות שום עבודה כלל, כי אור קדשת לבבי, בוער ומתלהב אליך בחשק נמרץ וברצון חזק, להיות דבוק ונכלל בך תמיד לעולם ועד;

אך אתה גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים, אשר אין רצונך בזה, ולא זאת היתה כונתך הקדושה בבריאתנו. כי אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו, ואי אפשר לנו להיות דבוקים בך תמיד, ואתה חפץ בקיום העולם, אבל הרע גובר מעל הטוב ומבעיר את לבבנו למידות רעות ותאוות העולם הזה על כן…

ריבונו של עולם יהי רצון שישרף כל הרע שבעולם, ויאיר באור גדול אור האמת של הצדיקי אמת ועמך ישראל. לא יהיה בי אל זר ולא אשתחוה לאל נכר, שזה נאמר על הכועס, שנחשב כאלו עובד עבודה זרה.

רבונו של עולם, אתה ידעת כמה קשה לנו לשבר ולבטל מדה רעה זו של כעס וקפדות. כי כשמתחיל הכעס לבער בנו, חס ושלום, כמעט אין אנו בדעתנו, וקשה עלינו לכבות אש הכעס ולכבשו. על כן רחם עלינו למען שמך, והיה בעזרנו ושמרנו והצילנו תמיד ברחמיך וחסדיך הגדולים, ועזרנו לשבר ולבטל מדת הכעס וקפדות מעלינו ומעל גבולנו, ולא נכעוס לעולם, ולא אהיה שום קפדן כלל, רק אזכה להיות טוב לכל תמיד מעתה ועד עולם:

וזכני ברחמיך הרבים לקרר כל חמימותי בהדבור של לשון הקדש. כמו שכתוב: "חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש. דברתי בלשוני". שתהיה בעזרי ותזכני לדבר כל דבורים הקדושים בחמימות גדול דקדשה והתלהבות הלב באמת. ואזכה לעורר רשפי שלהבת יה המשרש בקרבי בשרש נפשי ורוחי ונשמתי, הבוער ולוהט להתקרב להשם יתברך, עד שאזכה לעסק תמיד בתורה וביראת שמים ובתפלות ותחנות ובקשות ושירות ותשבחות להשם יתברך. וכלם יהיו בדבורים חמים מעמק הלב, בקדשה ובטהרה בדבורים בוערים כאש לוהט.

וכל דברי יהיו כגחלי אש באימה וביראה גדולה מפניך. ונזכה להמליכך עלינו על כל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו בפחד וברעד ברתת וזיע, עד שאזכה שיהיו כל דבורי היוצאים מפי בבחינת שלמות לשון הקדש, ויתקרר כל חמימותי בהדבור של לשון הקדש.

ועל ידי אש הקדושה הזאת של לשון הקדש, אזכה לשרף ולהכניע ולהפיל את כל האש הרע של תבערת המדורה של שבעין כוכבין, שהוא האש הרע של חמימות תאות נאוף.

תפילה למדורה המשך

ועל ידי אש המדורה תבער ותשרף ותבטל ממני ומכל עמך בית ישראל את כל תערובות הרע, שנתערב ונאחז בנו על ידי פגם עץ הדעת טוב ורע, ועל ידי חטאינו ועונותינו ופשעינו, באפן שישרף ויפל ויתבטל כל הרע שנתאחז בנו. והטוב יתברר ויעלה ויכלל למעלה למעלה בטוב העליון, שנוכל להתפלל לפניך יהוה אלהינו בכל לב ונפש.

ונזכה לשפך את לבנו כמים נכח פני יהוה, שנשפך שיחנו ותפלתנו לפניך תמיד באמת ברחמים ותחנונים, עד שנעורר רחמיך עלינו. ויהמו ויכמרו רחמי לבך עלינו עד אשר נזכה שתשפיע עלינו מלב העליון דבורים חמים כגחלי אש. כמו שכתוב: "חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני". ונזכה לדבר תמיד דבורים קדושים בחמימות ובהתלהבות גדול דקדשה, וכל דברינו יהיו כגחלי אש. ועל ידי זה נזכה להמשיך באורי התורה מלב העליון. ותזכנו לחדש בתורה תמיד חדושין דאוריתא, חדושין אמתיים דקדשה, חדושין שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, חדושין שתתפאר בהם בכל העולמות:

אבינו שבשמים, הורנו דרכיך, למדנו לעשות רצונך, קרבנו אליך, "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבתיה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו". חומל דלים חמל עלינו, ותמהר ותחיש לגאלנו בכלליות ובפרטיות, בגשמיות וברוחניות, ותביא לנו את משיח צדקנו. ל עול …

אבי אב הרחמן, קרבני לתורתך הקדושה, וזכני להגות בתורתך יומם ולילה, עד שאזכה לקרר כל חמימותי על ידי דבור פי בתורה ותפלה, כי אתה יודע עצם תבערת מדורת לבבי, אשר לבבי בוער מאד ברשפי שלהבת, לפעמים לבבי בוער מאד אליך כיקוד יקוד אש, "כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת יה", אבל הוא יותר מהמדה, עד שיכול לאוקיד כל גופי חס ושלום, ובתוך כך נתבלבל דעתי וחוזר ובוער לבי חס ושלום אל התאוות עולם הזה כלפיד אש, "כמו תנור בוערה מאפה", עד אשר רוצים חס ושלום לאכל ולשרף את גופי ונפשי חס ושלום, ואיני יודע להיכן לברח ולהטמן מפני האש הגדולה הזאת, ואני הולך נע ונד בארץ הנשמה הזאת ואין לי שום מנוחה מרודפי, "שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג", כספינה המטורפת בלב ימים…

מלא רחמים תן לי בית מנוס לתוך דבורי תורה ותפלה, שאזכה להרבות בדבורי תורה ותפלה בכל יום ויום. ורוח אלהים של הדבור הקדוש ירחף עלי ויגן בעדי ויצילני. וינשב על לבי, ויכבה אש התאוות, עד שיתבטלו כל התאוות ממני מעתה ועד עולם, ואזכה על ידי התורה הקדושה לצמצם גם את ההתלהבות דקדשה אליך, שיהיה ההתלהבות אליך בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב באמת לאמתו. ולא אצא חוץ מהמדה כלל, ותצילני בזכות הדבור הקדוש, בזכות התורה הקדושה,

מלך שהשלום שלו, עושה שלום ובורא את הכל עזרנו והושיענו כלנו, שנזכה תמיד לאחז במדת השלום, ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו ובין איש ואשתו, ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם (בפרט בין בני ישראל), כי אתה עושה שלום במרומך, ואתה מחבר שני הפכים יחד, אש ומים, ובנפלאותיך העצומים אתה עושה שלום ביניהם, כן תמשיך שלום גדול עלינו ועל כל העולם כלו, באפן שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה ויכללו כלם בדעה אחת ולב אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת, ויעשו כלם אגדה אחת לעשות רצונך בלבב שלם,

חמל על עמך ישראל שתבערת אש הקדש שלהם לא תכבה לעולם ועד, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". ונזכה כלנו לקבל מאש הקדש שלהם בכל פעם לחמם ולהלהיב לב בני ישראל עמך בהתלהבות דקדשה אליך ולעבודתך באמת בהדרגה ובמדה כרצונך הטוב. וכל מה שתזכני להכניס חמימות והתלהבות דקדשה בלב אחרים, אזכה שיתוסף עלי וימשך עלי בכפלי כפלים מלמעלה חמימות הלב והתלהבות דקדשה על ידי אבותינו ורבותינו צדיקיך עושי רצונך, כל משרתיך אש לוהט.

ועל ידי זה אזכה לבער ולגרש ולסלק מלבבי כל הרוח שטות וכל המחשבות ורעיונים רעים עד שאזכה מהרה לטהרת הלב באמת. ועל ידי זה אזכה לדבר דבורים חדשים קדושים וטהורים בכל פעם לפניך באמת לרצותך שתקרבני אליך מהרה. ואהיה דבוק בך באמת תמיד כמו שכתוב: "ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום". ויקים בי ובכל ישראל מהרה מקרא שכתוב: "שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועך. כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת יה, מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה, אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

ונזכה להכניע המאורי אש כנגד המאורי אור. ויתגבר שם הקדש, שם יהוה, שם הצדיקים האמתיים, על שם הטמאה, שמות החיצונים, ויתבטל השקר לגבי האמת. ויתגלה ויתגדל ויתפרסם בכל העולם, שם הצדיקים האמתיים ופארם והדרם וחנם הקדוש והנורא. ונזכה להכלל בשמם ובפאר הדרת קדשתם,

וברחמיך הרבים תשמרנו ותצילנו מכל מיני חלאים ומחושים ומכאובים הנמשכים משמות הטמאה והחיצונים חס ושלום, שהם נקראים מאורי אש. אבינו שבשמים מושל בכל, שומר עמו ישראל לעד. שמרנו והצילנו מהם, שמך הגדול יעמד כנגדם, ותכניע ותשבר ותמגר ותבטל המאורי אש כנגד מאורי אור. ויתבטל שם הטמאה שמות החיצונים מן העולם, ויתגדל שם הקדש בעולם.

ותפרס עלינו סכת שלומך בזכות קדשת שבת. ותשמר אותנו ואת ממוננו ואת בתינו מכל מיני הזקות והפסדות בגשמיות ורוחניות הנמשכים ממאורי אש. ותציל את כל בתי עמך בית ישראל משרפת אש, אתה יהוה תשמרם תמיד משרפות ומכל מיני הזקות שבעולם. כי אין בידינו לשמרם, כי אם עליך לבד אנו נשענים, שאתה תרחם עלינו ועל כל עמך ישראל מעתה, ותשמר את בתינו וכל חפצנו משרפות אש.

ותעזרנו ברחמיך שלא יהיה להמאורי אש שום אחיזה ושליטה בנו חס ושלום, לא בגופנו ולא בנפשנו ולא במאודנו, רק נזכה להכלל תמיד במאורי אור הנכללים בשמך הקדוש:

ותתן לנו כח להפך בדברי לב אכזר ללב נדיבה, ואזכה להרבות בצדקה באמת תמיד כל ימי חיי: ובזכות וכח הצדקה של כל עמך בית ישראל תזכה אותנו לשבר תאות ממון מאתנו. והרוח נדיבה של הצדקה הקדושה ימשך עלינו וישכך חמימות תאות ממון תאות הנגידות והעשירות מה שהלב בוער ומתאוה לממון הרבה, להתעשר בעולם שאינו שלו. ונזכה להשליך אלילי כסף וזהב, שלא יהיה בלבנו שום תאוה וחמימות והתלהבות לממון כלל, רק נהיה שמחים בחלקנו תמיד. ונהיה מסתפקים במה שאתה חונן אותנו ברחמיך בכל עת, את כל אחד ואחד כפי רצונך הטוב.

רבונו של עולם רבונו של עולם, טוב ומטיב לכל תמיד בכל עת ורגע, אשר טובך ורחמיך אינם נפסקים לעולם בשום עת ורגע. אתה יודע גדל תקף הדינים הרוצים להתגבר עלי בכל פעם חס ושלום, כי כלם מתגרים ומתקנאים באיש הישראלי, על אשר לבו בוער תמיד להשם יתברך, וחותר חתירה בכל פעם לשוב אליך ולהכיר אותך באמת.

זקוקים לישועה ?

כנסו לקישור הבא –

סגולת חי רוטל | אלפים עדים לכך שסגולת חי רוטל עובדת!

חינם – מסירת שמות לקוויטלאך (פתקים)

לברכה ותפילה

בהילולת רבי מאיר בעל הנס

ולאחר מכן אצל הרשב"י ביום ההילולה

חינם למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים !

דרך הוואטסאפ 0525652005

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה