תפילה לחתן בר מצוה 13

תפילה לחתן בר מצוה מספר בית תפילה על ידי הרב אליעזר פאפו זצ"ל בעל "פלא יועץ". ויכולים ההורים לשנות את הלשון ולהתפלל על בנם שיגדל בעל מידות טובות ויכנס ביום הבר מצווה לתורה לחופה ולמעשים טובים.

תפילה לחתן בר מצוה

רבונו על עולם הריני בא לפניך בשמחה רבה על שהחייתני וקימתני והגעתני לזמן הזה, מה נכבד היום הזה בעיני אשר בו אני נכנס בגדר בר מצוה, ומעתה אני מצוה בכל מצותיך, על זה שמח לבי ויגל כבודי ואף לזאת ישמח ליבי, כי הודעתנו על ידי עבדיך חכמי ישראל כי בהגיע האיש הישראלי אור לארבעה עשר שנה, רוח נכון יתחדש בקרבו, וגם אשור נלוה, יצר הטוב הנה בא לעזור ולהועיל ולעשות רצון אבינו שבשמים. על הכל יהוה אלוהינו אנחנו מודים לך ומהללים את שמך יהי שם יהוה מבורך ומרומם על כל ברכה ותהילה.

ואולם רעדה אחזתני כי ידעתי חרפתי ובושתי וכלימתי שעד עתה הוצאתי ימי לריק ושנותי לבהלה, וקיצרתי מאוד בעבודתך ושום מעשה טוב לא עשיתי, וחוששני לי פן חס ושלום לא אהיה כלי מוכן ולא אזכה לרוח נכון, על זה היה דווה לבי, ואף לזאת יחרד לבי, כי מעתה אני בר עונשין, וחוששני לי פן חס ושלום יתגבר עלי יצרי הרע, ולא אוכל לו ויעבירני על דעת קוני.

אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי תרופה לא מצאתי כי אם להפיל תחינתי לפניך כי אתה שומע תפילת כל פה, ועושה צדקה עם כל בשר ורוח. ובכן שמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני. חטאת נעורי ופשעי אל תזכור, כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון יתחדש בקרבי, השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני, והופע עלי ממרום שפע קדושה וטהרה לעבדך באמת תמיד כל הימים עבודה שלימה, עבודה תמה ביראה ואהבה ושמחה רבה. כדת מה לעשות ורשפי התעוררות אהבתך ויראתך יתמידו ויתרבו בי בלי הפסק ותרחיקני מיצר הרע, ותדביקני ביצר הטוב.

אנא אהיה אשר אהיה, היה עוזר לי בתוך כל ישראל עמך עזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך, וסיענו להתחזק בתורתך ויראתך ולהתמיד בעבודתך ולעשות רצונך כרצונך כל ימי חיינו, ולא נחטא לך ולא לבריותיך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, ונהיה שלמים במידות (טובות ודרך ארץ) ובדעות ובכל מיני שלמות, ולא תצא תקלה מתחת ידינו, ולא שום דבר שאינו מתוקן, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. וזכנו להשלים תיקון נפשנו רוחנו ונשמתנו בגלגול זה ולא ניעול בכיסופא קמך.

אבינו שבשמים אתה ידעת את יצר לב האדם רע מנעוריו, והוא אש ואנחנו בשר ודם, ראה נא בעניינו, וזכור כי עפר אנחנו, וראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ומושיע אין בלתך, ואין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. עזרנו על דבר כבוד שמך ועשה אשר בחוקיך נלך, וארחותיך נשמר, ונעשה רצונך כרצונך כל ימי חיינו ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא, למען יזמרך כבוד ולא ידום יהוה אלוהי לעולם אודך, ומברכתך יברך בית עבדך אבי רועי ותאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ולא ייגע לריק.

ישמח אבי ביוצאי חלציו ותגל אמי בפרי בטנה בראותם אותי שלם במידות ובדעות ובכל מיני שלימות (וכשאין לו אב או אם, יאמר: וזכות אבי, או אמי עם זכות כל הצדיקים והחסידים יעמוד לי, והם יליצו בעדי ויבקשו רחמים עלי לפני כיסא כבודך שתעזרני על דבר כבוד שמך ותגדלני בתורתך ויראתך, וישמח אבי בגן עדן ביוצאי חלציו ותגל אמי בפרי בטנה).

וכשם שהחיתני והגעתני לזמן הזה, כן תחייני ותקיימני לחופה ולמעשים טובים, ועד זקנה ושיבה אלוהים אל תעזבני. ענני יהוה ענני. פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עם עבדך כחסדך וחוקיך למדני. טוב אתה ומטיב למדני חוקיך. הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלוהי ישעי אותך קויתי כל היום. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים אברהם יצחק וישראל עבדיך, ולמען משה ואהרן יוסף ודוד ולמען כל הצדיקים והחסידים זכותם יגן עלינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם, אם לא בזכות, ברחמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי.

הראה עוד ברכות

תגובה אחת

  1. פינגבאק: cialis

כתיבת תגובה