תפילה לבריאות הנפש והגוף

תפילה לרפואת הנפש והגוף - יש לומר אותה 40 יום רצוף ולהוסיף מילים ותפילות כל אחד כפי שמשגת ידו בשיחה לפני בורא עולם

תפילה לבריאות הנפש נכון היא קצת ארוכה אבל שווה להשקיע !
כי התפילה הזאת היא לא עוד תפילה וסגולה –
עשרות אנשים אומרים אותה ורואים ישועות ורפואות – רוח חיים חדשה לנפש עייפה.

אפשר להתפלל תפילה זאת על אדם אחר – אך טוב יותר שיתפלל החולה זו על עצמו.

ויש לומר את התפילה – ארבעים יום ברציפות במתינות ויישוב הדעת
עם שיחה לפני השם על כל צרותיו ומחלות הנפש שהוא מרגיש כל אחד/ת במילים ובשפה שלו/ה.

שפע ברכות ואיחולים לכל המתפללים

תפילה לבריאות הנפש והגוף :

“אתה סתר לי [/* יש להפסיק מעט] מצר תצרני רָנֵּי פלט תסובבני סלה.
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און. כי יצפנני בסכו, ביום רעה יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן”.

רחם רחם, הצל הצל, בעל הרחמים בעל הישועות, בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות.
זכור לעבדיך אבותינו ורבותינו הצדיקים האמתיים שהיו בכל דור ודור, מימי אברהם עד הנה
(טוב לומר שמות הצדיקים המסוגל לשנות את הטבע),
למענם ולמען רחמיך הרבים, רחם עלינו ושמרנו והצילנו, אותנו וכל עמך בית ישראל,
מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים שלא יבואו על שום אחד מישראל.

ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים לכל אותם מישראל אשר כבר הכית אותם באיזה חולי או מכאוב,
רחם עליהם ורפאם מהרה רפואה שלמה רפואת הנפש הגוף ובריאות הנפש.

אל נא רפא נא להם למען שמך

(ובפרט לחולה פלוני בן פלונית –
פה ניתן להוסיף מילים ובקשות מהלב על החולה ו/או המחלה והכאבים שעוברים על החולה וכל כיוצא בזה)
כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

אל חי וקים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות.
גאלנו ממות פדנו משחת.

ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל, (ובפרט לפלוני בן פלוני),
אל נא רפא נא לו רפואת הנפש ורפואת הגוף, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו..,

ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות וחלים רעים ונאמנים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם.

ותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל אותן הנפשות מעמך בית ישראל אשר כבר הפלאת את מכותם,
ובאו עליהם המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם, ולא תפלה וזכות אבות,
ולא שום קול צעקה ואנחה, אשר כל זה נמשך מפגם האמונה.

תפילה לבריאות הנפש – המשך :

אנא ה’,רחם עליהם ועלינו למענך, למענך לבד עשה ולא לנו.
כי אתה לבד יודע גדל הרחמנות אשר עליהם ועלינו.
ועשה כגודל נפלאותיך הנוראות, ותשלח להם ולנו רפואה שלמה מן השמים, ותסיר מחלה מקרבנו,
כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, כי אין כחנו אלא בפה לבד.

אל חי וקים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות.
גאלנו ממות פדנו משחת.

מלא רחמים, אדון השמחה והחדווה,

תרחם עלי ותלמדני איך לשמח נפשי בכל עת.
כי כבר למדתנו ברחמיך הרבים על ידי צדיקים הקדושים, שאפילו אם האדם הוא כמו שהוא,
אפילו אם עשה מה שעשה, וגם עתה הוא כמו שהוא, אף על פי כן באשר הוא שם,
הוא מחויב להכריח עצמו בכל הכוחות, להרחיק העצבות ולשמח את נפשו בכל עת,
על אשר זכה על כל פנים להיות מזרע ישראל.

שמחה היא יסוד לבריאות הנפש… קצת ארוך אבל שווה תמשיכו – תפילה לבריאות הנפש :

לחיזוק הנפש -כל אחד צריך למצוא בעצמו נקודה טובה :

וגם צריך וחייבים לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות מכל המצות הרבות שזכה לעשות מעודו,
כי כל אחד ואחד מישראל יש לו מצות רבות, כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרימון,
ובזה ראוי לשמח ולשוש הרבה כל אחד מישראל, אפילו הפחות שבפחותים, והגרוע שבגרועים:

מרא דעלמא כלא, אדון הנפלאות, אבי אב הרחמן, אשר עז וחדוה במקומך, היה בעזרי והושיעני,
שאזכה לאסף ולקבץ כל חלקי השמחה מכל המצות והנקודות טובות שזכיתי ברחמיך מעודי עד היום הזה.
ויתקבצו אלי כל חלקי השמחות האלו יחד, ויתגברו בכל עז על העצבות והמרה שחורה של עוונותי הרבים,
עד שאזכה על ידי זה לשמח בכל עז תמיד.

עד אשר יתגברו על החשך והדאגות והעצבות של רבוי העוונות שלי, עד שיתבטל הרע לגבי הטוב, שיתבטלו עצבות העוונות – כנגד שמחת המצות שהם עיקר רפואת הנפש.

ואזכה להתגבר ולהתחזק בשמחה וחדוה תמיד, בכל מיני דרכים ועצות אשר לימדתנו על ידי צדיקיך הקדושים.
ותעזרני להתגבר בשמחה גדולה כל כך, עד שאזכה לרקד מחמת שמחה.

מרא דעלמא כולא, שמחת ישראל, "שמח נפש עבדך, כי אליך ה' נפשי אשא",

זכני להשיג באמת דרכי השמחה האמתיית, באופן שאזכה לחטוף היגון ואנחה לתוך השמחה,
להפוך כל מיני עצבות ויגון ואנחה לשמחה.

זכני להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה תמיד, ואזכה להמשיך עלי קדושת כל העשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה הקדושה.
ותרגילני לשמח את נפשי בכל עת על ידי ניגון של שמחה, ואגיל ואשמח בה' בשיר והלל ורנן וזמרה וניגון, ואזכה להיות בשמחה תמיד.

ועל ידי זה יהיה נמשך עלי רוח חיים דקדושה לתוך כל העשרה מיני דפיקין שבקרבי.
ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים בגשמיות ורוחניות,
אשר כולם באים על ידי מרה שחורה ועצבות חס ושלום.

ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וחדוה שתמשיך עלי תמיד,
אשר משם כל הרפואות של כל מיני חלאים שבעולם, כי שמחה היא עקר חיות האדם [ובריאות ורפואת הנפש והגוף],

רפאנו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה,
והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, בריאות הנפש ורפואת הגוף.

ואתחזק בשמחה גדולה בכל עת בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם,
הן על ידי הנקודות טובות שאני מוצא בעצמי עדין, הן על ידי מלי דשטותא, לשנות את טעמי ולעשות עצמי כשוטה,
ולהרגיל עצמי במלי דבדיחותא כדי לבוא לשמחה שהיא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם.

מלא רחמים, בורא רפואות, אדון הנפלאות,

חדות ישועות יעקב, תן שמחה בלבי, כי אתה יודע תעלומות לב,
ואתה יודע בכמה דרכים ובכמה תחבולות מתגבר הבעל דבר וחילותיו עלינו בכל עת, להמשיך עצבות חס ושלום עלינו,
והוא בתחבולותיו ערם יערים הוא ומרמה אותנו, ומתלבש עצמו במצות, עד שנדמה לנו שיש לנו עצבות מעוונותינו.

וקיים לנו מהרה מקרא שכתוב:

"ופדויי ה' ישובון, ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה".
ונאמר: "כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף".
ונאמר: "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה".
ונאמר: "כי נחם יהוה ציון נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן ה', ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה.
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב":

שפע ברכות ואיחולים לכל המתפללים

מרגישים יותר טוב ! כנסו גם לומר גם את התפילה לרפואת הנפש מרבי נתן מברסלב

מוקד התפילות – של חסידי ברסלב

ניתן למסור שמות לתפילה חינם לבריאות הנפש והגוף, ולפדיון ונפש המסוגל ביותר לישועות הנפש

ע"י חסידי ברסלב ישיבת "נצח מאיר"

תרומות לפעילות החסד של חסידי ברסלב יתקבלו בברכה

050-4161022 – ברסלב מאיר

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה