פדיון נפש | זכות הצדקה היא הברכה

פדיון נפש – זכות הצדקה היא הברכה

אחד מהדרכים להמשיך ברכה על האדם הוא להמתיק הדינים והייסורים ע"י עריכת סדר פדיון נפש, לפניכם כמה חידושים וחידודים על מעלת מצוות הצדקה שתזכו להרבות ברכות לנפשכם.

"ונתנו איש כופר נפשו… מחצית השקל תרומה לה' "

אומר בעל הטורים: את המילה ונתנו אפשר לקרוא ישר והפוך, גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין. דבר זה מלמד אותנו, כי כל מה שאדם נותן לצדקה – בסופו של דבר חוזר אליו, ואינו חסר מאומה מקיום מצוות הצדקה.

ועוד אומר בעל הטורים: שהמילה שקל בגימטריה נפש, ללמדך שכל הנותן צדקה בזה הוא פודה ומציל את נפשו מכל רע, כמו שכתוב צדקה תציל ממוות.

פדיון נפש

ועל דרך זו מרבים עם ישראל להתברך ע"י פדיון נפש.

מצוות צדקה

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו"

וצריך להבין: מדוע כתוב "ויקחו לי תרומה" היה צריך לכתוב "ויתנו לי תרומה", שהרי בני ישראל הם נתנו את התרומה, ומה שייך כאן לשון של לקיחה?

אלא משום שאדם שנותן צדקה, הוא הלוקח האמיתי, כי הוא זה שבעצם לוקח  ומקבל טובה וברכה וישועה מאת האלוקים.

ויתכן שלאדם יהיה הרבה כסף ואין זה נחשב לכספו אלא רק מופקד אצלו, ורק אותו חלק שנותן לצדקה זה שלו ממש.

וכן נאמר במדרש רבה: "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית".

נכון שבעל הבית נותן פרוטה לעני, אבל העני גורם לבעל הבית שיקיים מצווה השווה יותר מאלפי זהב וכסף.

ולכן כתוב "ויקחו לי תרומה" – התרומה שאתם נותנים – בעצם לוקחים אתם ברכה ישועה, פדיון נפש לעצמכם, והיא זכות המצווה נשארת לכם לנצח נצחים, שבנתינת הצדקה אנו מקיימים מצווה גדולה, אם כן אנו לוקחים לעצמנו מצווה.

הרמב"ם מבטיח שלעולם אין אדם נהיה עני מן הצדקה, תרומה היא מלשון הרמה והתרוממות, כשאדם מעניק משלו לאחרים ועוזר לנזקקים, הוא עצמו מתרומם ונהיה אדם טוב יותר, אדם נעלה יותר.

אתרים לתפילה ועריכת סדר פדיון נפש

אתר תיקון הכללי – תפילה על פדיון נפש

אתר תפילות ישראל – תפילות וסדר פדיון נפש ע"פ ברסלב ולהרב החיד"א – פדיון נפש 

ברסלב מאיר – על ידי הרבנים של ישיבת ברסלב – פדיון נפש

פדיון נפש על ידי החכם הרב שמעון יוסף הכהן שליט"א.

כתיבת תגובה