אהבה אחרת + תפילה לאהבה וזיווג הגון

אהבה אחרת משהו בסגנון של שיר ופואטיקה.

אהבה אחרת

לא לשכוח להגיד אוהב,
להחזיק את היד כשקשה להתקרב..
להסתכל לה בעיניים בשתיקה..
להביט בה בלילה במקום להרדם ..
לקרוא בין המילים כשקשה לדבר…
ללמוד להשאר….
להלחם.. לחלום….
למחול ולוותר…
(זה סוד להיות בן אדם אחר – שנהנה יותר !!)

כתבה – Sharlin Sh/ Biton

נסו עוד תפילות לאהבה וזיווג הגון:

״כשהכוח של האהבה, יגבור, על האהבה והכוח, רק אז העולם ידע שלום, שקט, ושלווה.״

🐧🐤 *בוקר טוב ליום מבורך, סופ״ש קסום ונפלא, מלא באושר ושמחה*🐤🐧

תפילה לאהבה וזיווג הגון

ריבונו של עולם: תעזרנו בכוחך הגדול לקשר את המרכבה הקדושה קשור יחד כל מלאכי המרכבה הקדושה, שהם מיכאל מימין, ומשמאל גבריאל, ומלפנים אוריאל, ומאחור רפאל, שסימנם ארגמ"ן, אשר שם האהבה הקדושה שורה, כמו שכתוב: "אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים".

שמרני והצילני מריב ומחלוקת, והיה בעזרי שלא יזיק לי המחלוקת כלל לא ברוחניות ולא בגשמיות, רק אזכה להתקשר ולהכלל בהצדיקים אמתיים שיודעים להטות כלפי חסד, ולדון את הכל לכף זכות אפילו את החולקים עליהם, וממשיכים אהבה ושלום בעולם, וממתיקים כל מיני מחלקת ועושים מהמחלוקת שלום בית, ובונים מהם בתים נפלאים ונוראים – כך גם אזכה אני לקבל מהם הדרכה דעת ועיצה לשמור על האהבה שלא תפסק ולא נפרד לעולם.

ונזכה להדעת המשדכת את כל השידוכים, כי כל השידוכים הם שני הפכים, והדעת הוא המתוך בין שני הפכים (עין ליקוטי הראשון סי' ד). על כן כל השידוכים שבעולם, כולם נעשים על ידי הבר דעת שיש בעולם. ועל כן לפעמים קשה למצוא לאדם ולאישה את זווגם, כי לפעמים שני המשדכים רחוקים מאד, והם שני הפכים ביותר זה מזה, על כן קשה למצוא זווגו. והתיקון לזה – שצריך שיבוא להבר דעת לשמוע תורה מפיו, ועל ידי זה יכול למצוא השידוך שלו.

 

כי כל זמן שהדעת בכח, אזי לפעמים אי אפשר לחבר המשודכים, כשהם בהפך גדול זה מזה, כי לפעמים הם בהפך גדול מאד זה מזה כנ"ל, ואז אי אפשר להדעת לחבר אותם כל זמן שהדעת בכח. על כן צריך לשמע תורה מפיו, שאז יוצא הדעת בבחינת (משלי ב): "מפיו דעת ותבונה", ואזי כשיוצא הדעת מכח אל הפעל, אזי יכול לשדכם, אף אם הם בהפך גדול זה מזה. וזה אותיות שידוך – ראשי תבות (מלאכי ב): "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה".

אל ברוך גדול דעה, זכנו ברחמיך הרבים וגלה לנו בחסדיך העצומים את הצדיק האמת שהוא בעל דעת גדול. זכנו למצוא אותו ולהתקרב אליו באמת, ולשמע תורה מפיו הקדוש, ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זווגם (ובפרט על פלוני בן פלוני),

ועזור להם והושיעה להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו האמתי ההגון לו מן השמים חיש קל מהרה, בלי שום עכוב ובלי שום צער ויסורים כלל. כי אין אתנו יודע עד מה, שום עצה ותחבולה איך לבקש הזיווג לכל אחד. כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זווגו האמתי, כי כל הזיווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד, אשר קשה לזוגן כקריעת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזוגם כי אם על ידי הדעת האמתי המשדך כל השידוכים.

על כן צריכים לשמע תורה מפי הבר דעת האמתי שהוא מחדש חידושים נפלאים בתורה, ומחבר ומיחד אתון רברבין ואתון זעירין, ומקשר ומשדך דברי תורה ממקום למקום, אשר על ידו נגמרים כל השדוכים שבעולם. בסוד "כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה יבקשו מפיהו" ראשי תבות שידו"ך,

אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאתנו ולא נדע איך למצוא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמע תורה מפיו, ועתה מאין יבא עזרנו, על כן עינינו תלויות אליך לבד מלא רחמים יושב ומזוג זווגים, שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זווגם (ובפרט וכו'), ותשלח לכל אחד מהרה זווגו ההגון לו מן השמים באמת, ותהיה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקים בו ובכל הצריכים למצוא זווגם "מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מיהוה".

אדון יחיד, מלא רחמים, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, חוס ורחם וחמל על ימי הנעורים של נערי עמך בית ישראל, והודיענו נא את דרכיך, איך נזכה לדעת למצוא זווגם האמתי של כל התלוים בנו.

זכנו ועזרנו שבכח וזכות הצדיקים הגדולים האמתיים שהם הדעת הקדוש של כל העולמות, אשר המשיכו וגלו דעת גדול ונפלא באמת גם בעולם הזה, בכחם וזכותם נזכה מהרה למצוא בת זווגם של כל אחד ואחד מעמך בית ישראל, ונזכה להשיאם מהרה למזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום.

ותהיה כרצונו, ולא תהיה מנגדת אליו כלל חס ושלום, רק ידורו באהבה ושלום בקדשה ובטהרה כרצונך באמת. ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את הברית קודש בקדושה גדולה באמת, אשר כל התורה כלה תלויה בזה, והוא עיקר הניסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים.

ויזכה כל אחד ואחד להוליד מאשתו בנים ובנות דורות ודורי דורות עד עולם, וכלם יהיו חיים וקימים לעבודתך וליראתך לארך ימים ושנים טובים. ויכירו וידעו אותך ואת גדלת צדיקיך האמתיים אשר בהם בחרת, ויתגלה להם הדעת הקדוש שהשאירו כל הצדיקים בזה העולם. אמן ואמן

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה