ברכת המזון הקצרה

ברכת המזון הקצרה :

לא התירו חכמים לומר ברכת המזון הקצרה אלא בשעת הדחק כשאדם אנוס ואין ביכולתו להאריך…

נוסח ברכת המזון המקוצרת – מתוך סידור איש מצליח

צריך לברך את ברכת המזון , והיא אחת התפילות היחידות שחייבות מן התורה , וסגולתה ומעלת ברכת המזון יותר מתפילת עמידה תפילת שמונה עשרה… גם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה . לכן יש להקפיד לומר ברכת המזון בנוסח המלא ורק בעת הדחק ואונס לומר את הנוסח הקצר .

בריך רחמנא מרן מלכא דעלמא, מריה דהאי פתא,
בריך רחמנא דזן לכולא:
נודה לך ה` אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה, ולחם לשובע,
ברוך אתה ה` על הארץ ועל המזון:
רחם ה` אלוקינו עלינו ועל ישראל עמך,
ועל ירושלים עירך, ועל מלכות בית דוד משיחך,
בשבת: ורצה והחליצנו ביום השבת הזה,
בראש חודש: וזכרנו לטובה ביום ראש חודש הזה,
בראש השנה: וזכרנו לטובה ביום הזכרון הזה,
ביום טוב ובחול המועד: ושמחנו ביום
בפסח: חג המצות הזה:
בשבועות: חג השבועות הזה,
בסוכות: חג הסוכות הזה,
בשמיני עצרת: שמיני חג העצרת הזה,
ותבנה ירושלים עירך במהרה בימינו: ברוך אתה ה` בונה ירושלים (יאמר : אמן).
ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, לעד האל אבינו, מלכנו, המלך הטוב והמטיב לכל, שבכל יום ויום הוא הטיב לנו, הוא מטיב לנו, הוא יטיב לנו, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים וריווח והצלה וכל טוה, והוא יזכנו לימות המשיח: עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן:
סגולה לפרנסה טובה ובריאות איתנה – מי שמקפיד לברך ברכת המזון, בנחת וובכוונה להבין ולהתכוון במילים של הברכה – מזונותיו לא יחסרו לעולם.