ברכות לחג השבועות

באתר הברכות של ישראל תוכלו למצוא לקט ברכות לחג השבועות,

כרטיסי ברכה לשבועות שמח, איחולים לחג מתן תורה, בחרוזים וחידודים משמחים.

ברכה לחג השבועות :

הנה הגיע עת קציר,

ורוח שיבולים נשלחת בבציר,

ולכבוד חג הביכורים,

נשלח ברכות מהפרות היקירים.

שתמשיכו ללקט הרבה נחת,

ורק שמחה ובריאות מהטנא לקחת !

 

ברכה לחג השבועות

החגיגיות של חג השבועות
אינה רק באכילת חלב וגבינות.
חג השבועות הוא חג בו ירדה התורה לעולם,
חג שבו בחר ריבונו של עולם לתת תרי"ג מצוות לאדם
וכמו שברור, לכל אדם
קצת קשה לקיים את כולם
כי יש מצוות שהן רק לכהנים
ויש שחלות רק על גברים ולא על נשים…
בעצם, מה שבאנו לומר, זה שהמצוות כה רבות,
אפילו החכמים יתקשו אותן למנות
אבל מה שבאמת חשוב, זו הנשמה
האם היא כל דבר עושה בכוונה שלמה?

לכל אחד מאיתנו יש שק ענק של מצוות
רק שחלק מאיתנו מכנים זאת בהרבה שמות.
ומי יתן ובזכות חג מתן תורה
נתמלא עשייה, אהבה וברכה.

עוד ברכות לחג השבועות ששווה לנסות :

ברכה לחג השבועות

ברכה לשבועות

לקט ברכות ותפילות לשבועות

תפילה לשבועות

נכתב על ידי ישיבת ברסלב מאיר ירושלים :

ותמהר ותחיש לגאלנו גאולת עולם. ותביא לנו את משיח צדקנו ותבנה לנו בית קודשנו ותפארתנו.
ושם נעלה ונראה ונשתחוה לפניך בשלוש פעמי רגלנו. ככתוב בתורתך: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני ה' ריקם, איש כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך".

ותקדשנו בקדושתך העליונה ונזכה לקבלת התורה הקדושה במידות טובות ושמחת המצוות, לטהרינו מקליפותינו ומטומאותינו מכל סיג ופגם, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות ולתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו.
ותרפאנו על ידי התורה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם.

ויקוים מקרא שכתוב:

"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה ולא תלך עוד רבוי השפע והפרנסה להעכו"ם והרשעים חס ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך.

ותקים לנו מקרא שכתוב: "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה. כי ה' אלקיך ברכך כאשר דבר לך. והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט. ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו":

טבילת מקווה של שבועות :

ותעזרנו ותזכנו ותושיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי טבילת מקוה ובמיוחד על ידי המקווה העליון של שער החמישים הוא המקווה של חג השבועות,

ואזכה להמשיך עלי טהרה וקדושה גדולה על ידי טבילת המקווה, לטהר עצמנו מכל הטומאות מכל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי המקווה הקדושה. ותשפיע עלי על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים.

ותתן לנו כח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקווה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה.

ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקווה הקדושה והנוראה מאד, ויקוים מקרא שכתוב: "מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה".

ותזכנו להמשיך עלינו קדושת המקווה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי טבילת המקווה,

ונזכה כולנו עמך ישראל בחג השבועות לטבול עצמנו במקוה העליונה, במקוה של שער החמישים של הקדושה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד עליון ודעת גדול מאד.

קדושת המקווה :

ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדושת המקווה הזאת בכל השנה כולה. ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמשים שערי טומאה תאוות מידות רעות שבאים עלינו מחמת שאנחנו נמשכים לתאוות עולם הזה והבליו על ידי מראות אסורות סרטים מלוכלכים ושאר עוונות,

ונזכה לעצום את העיניים והנשימה ונכנס ונעלים את הגוף והנשמה כמו ביום הלידה בתוך המקווה טהרה – ונמשיך שערי הקדושה להתחיל מהתחלה להתגבר על היצר הרע.

ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם":

איחולים + ברכות לחג השבועות

כרטיס ברכה לחג השבועות
כרטיס ברכה לחג השבועות

כתיבת תגובה